print screen strony

Wszystkim Grantobiorcom w programie OZE przypominamy o obowiązku corocznego odczytu licznika PRODUKCJI ENERGII (elektrycznej lub cieplnej) i przesłania danych poprzez formularz kontaktowy w zakładce w lewym Menu: „WYŚLIJ ODCZYT LICZNIKA”.

Zgodnie z § 8  Umowy o powierzenie grantu:
- Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Inwestycji w zakresie jego mikroinstalacji OZE. 
- Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania Grantodawcy w terminie do 15 stycznia każdego roku w okresie trwałości projektu informacji o stanie licznika na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (odczyt narastająco od uruchomienia instalacji). Informację należy przesłać przez odpowiedni formularz monitorujący w zakładce: WYŚLIJ ODCZYT LICZNIKA na stronie www Projektu, a w przypadku awarii strony www - drogą emailową na adres: oze.pomiar@um.bielsko-biala.pl. 

Proszę już teraz sprawdzić testowo możliwości odczytu produkcji energii na Państwa urządzeniach. Jeżeli mają Państwo problem z odczytem na urządzeniu bądź w aplikacji należy się zwrócić do wykonawcy instalacji o pomoc w ramach serwisu, tak aby był  możliwy niezawodny odczyt na 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji, jak spisać dane w zakładce: "FAQ" w punkcie 12