zdjęcie dokumentu obliczenia strat ciepła

Wnioskodawcom, którzy złożyli Deklaracje 5, 6 lub 7 października wkrótce upływa 30 dniowy termin na złożenie dokumentu  obliczenia strat ciepła w budynku oddanym do użytku przed 1990 rokiem, dla którego Wnioskodawca aplikował o Inwestycję zawierającą pompę ciepła do CO lub CO+CWU.

Z uwagi na ustalone dni pracy BOK, zgodnie z którymi w czwartek, piątek i sobotę jest on zamknięty,  w przypadku, gdy upływ 30 dniowego terminu od złożenia deklaracji przypada na czwartek 5.11, piątek 6.11 lub sobotę 7.11 -  dokument obliczenia strat ciepła należy złożyć w najbliższym  dniu otwarcia BOK, tj. w poniedziałek 9.11 w godzinach od 10.00 do 18.00.

Również Wnioskodawcy, którzy przysłali skan takiego dokumentu emailem są proszeni o dostarczenie go do BOK w poniedziałek 9.11 w wersji papierowej.

Przypominamy również, że dokument obliczenia strat ciepła ma na celu wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w  § 8 ust. 1 i 3 Regulaminu, tj. :


Dla mikroinstalacji OZE określa się następujące limity i ograniczenia:

  1. Instalacja pompy ciepła do c.o. albo do c.o. wraz z c.w.u. może być wykonana wyłącznie w budynkach mieszkalnych oddanych do użytku po roku 1990 albo starszych, o ile została w nich wykonana termomodernizacja skutkująca zmniejszeniem grzewczych strat ciepła do poziomu maksimum 60 W/m2 powierzchni ogrzewanej, z zastrzeżeniem punktu 3.
  2. Instalacja gruntowej pompy ciepła z odwiertami pionowymi może być wykonana wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Prezydenta Miasta Bielska-Białej na odwierty pionowe. W tym celu należy przedłożyć projekt robót geologicznych, który zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze jest wymagany w sytuacji, gdy wykonuje się otwory na obszarach górniczych albo poza nimi o głębokości powyżej 30 m w celu wykorzystania ciepła ziemi. Jeżeli w terminie 30 dni od zgłoszenia Prezydent Miasta Bielska-Białej nie wniesie sprzeciwu, projekt robót geologicznych uważa się za przyjęty.
  3. Zakwalifikowanie do Projektu budynku mieszkalnego oddanego do użytku przed ukończeniem 1990 roku, a zgłoszonego do montażu pompy ciepła do c.o. lub c.o. wraz z c.w.u. możliwe będzie po przedłożeniu do Operatora dokumentu – obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku z wyliczeniem strat ciepła na m2 powierzchni ogrzewanej w przedmiotowym budynku, podpisanego przez wykonawcę obliczeń. Dokument należy dostarczyć w terminie do 30 dni od dnia złożenia Deklaracji udziału w Projekcie.