Informacja dla wnioskodawców z listy rezerwowej – trwają starania o dodatkowe środki finansowe

Informacja dla wnioskodawców z listy rezerwowej – trwają starania o dodatkowe środki finansowe

W projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” zaplanowano udzielenie grantów na montaż instalacji OZE łącznie na ok. 1000 instalacji, w tym:
- 610 szt. instalacji fotowoltaicznych 
- 150 szt. instalacji solarnych 
- 110 szt. pomp ciepła do c.w.u. 
- 130 szt. pompy ciepła do c.o. lub c.o. + c.w.u. 
Przeprowadzony nabór wykazał mniejsze niż założono zainteresowanie Grantobiorców montażem instalacji solarnych i pomp ciepła do CWU natomiast liczba wniosków o granty na instalacje pomp ciepła do COCWU oraz instalacje fotowoltaiczne przewyższa ilości założone we wniosku o dofinansowanie.                    
W rezultacie, na szczycie listy rezerwowej znajdują się potencjalni grantobiorcy zainteresowani montażem  pomp ciepła do COCWU oraz instalacji fotowoltaicznych a w budżecie projektu pozostały niewykorzystane środki finansowe.
Biorąc pod uwagę powyższe, Grantodawca - Miasto Bielsko-Biała zwróciło się  z prośbą do Instytucji Zarzadzającej  Regionalnym Programem Operacyjnym województwa śląskiego (IZ RPO SL) o wyrażenie zgody na zmiany w projekcie (dotyczące ilości i rodzaju poszczególnych instalacji) oraz przesunięcie środków między wydatkami kwalifikowalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz zawartej z IZ RPO SL umowie o dofinansowanie.
W przypadku otrzymania zgody na powyższe będzie możliwe zawarcie dodatkowych umów o powierzenie grantu około 30 grantobiorcom z najwyższą liczbą punktów znajdujących się na liście rezerwowej.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę śledzić ninijeszą stronę internetową, na której zamieścimy informację o otrzymanej z IZ RPO odpowiedzi oraz - w przypadku zgody - wykaz grantobiorców z Listy rezerwowej, z którymi będzie możliwe zawarcie umowy. Osoby te zostaną również poinformowane emailowo o zaistnieniu takiej możliwości.