obraz paneli fotowoltaicznych

1. Nabór w imieniu Miasta prowadzić będzie wybrany przez Miasto w przetargu nieograniczonym Operator Projektu firma "Doradztwo i usługi" Sp. z o.o.

2. Termin naboru: od 7 września 2020 r. od godz. 10.00  do 7 października 2020 r. do godz. 18.00.

3. Miejsce naboru: Biuro Obsługi Klienta (BOK)  przy Al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD), tel. 33/813 83 13, 33/813 82 83

4. Godziny pracy BOK:  od poniedziałku do piątku w godz.  10.00 – 18.00 oraz w soboty  10.00 – 14.00.

5. Informacja na temat naboru oraz Projektu OZE:  infolinia: tel.  33 813 82 82   email:  bokbielsko@gmail.com

6. Dokumenty zgłoszeniowe:

      Deklaracja udziału ZAŁ. 2
      Formularz zgody współwłaściciela ZAŁ. 2A

Formularze należy wydrukować DWUSTRONNIE i po wypełnieniu i podpisaniu ZAPARAFOWAĆ na każdej stronie w dolnym lewym rogu.

Wraz z Deklaracją udziału należy złożyć dokument potwierdzający prawo własności (np. wydrukowany z internetu aktualny wydruk z Księgi wieczystej (ze strony https://ekw.ms.gov.pl/) oraz dokument zawierający adres i nr działki).

7. Zasady i kryteria oceny wniosków:

O udziale w Projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru:

  • Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru oraz po jego zakończeniu nie będą uwzględniane.
  • Wnioski poddane będą ocenie formalnej oraz merytorycznej.
  • Ocena merytoryczna zostanie dokonana jeśli liczba wniosków, które przejdą pozytywnie ocenę formalną przekroczy wartość całego projektu.
  • Ocena merytoryczna będzie polegać na przyznawaniu punktów dla wniosków odpowiadających ich wpływowi na osiągnięcie przez Miasto efektu ekologicznego.
  • Wnioski będą kwalifikowane do listy podstawowej wg najwyższej liczby punktów.   
  • Punktacja oceny merytorycznej wg 6 kryteriów:
Moc instalacji fotowoltaicznej (PV) za każde rozpoczęte 0,2 kWp instalacji ponad 4 kWp – 1 pkt
Pojemność zbiornika wodnego w przypadku kolektorów słonecznych za każde rozpoczęte 10 l pojemności zasobników wodnych instalacji ponad 200 litrów - 1 pkt
Moc pompy ciepła na c.w.u.  za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 2,5 kW – 1 pkt
Moc pompy ciepła pozostałe za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 10 kW – 1 pkt
Połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła 20 pkt
Likwidację starego źródła węglowego przy instalacji pompy ciepła 30 pkt

 8. Co dalej? Po zakończeniu naboru i ocenie złożonych wniosków zostanie opublikowana lista podstawowa oraz rezerwowa Grantobiorców. Następnie z osobami z listy podstawowej zostaną podpisane Umowy o powierzenie grantu. Do tego czasu proszę nie rozpoczynać żadnych działań w zakresie realizacji inwestycji, nie wybierać wykonawcy, zawierać żadnych umów ani wpłacać zaliczek. Dopiero po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu otrzymają Państwo komplet dokumentów i instrukcję odnośnie dalszych działań w zakresie inwestycji OZE.

9. UWAGA!  PRZED ZŁOŻENIEM DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM NABORU ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO