zdjęcie dokumentów

W związku z podpisaniem przez Miasto Bielsko-Biała z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WSL) aneksu do zawartej 11 maja 2020 r. umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (OZE), skutkującego zmianą terminu zakończenia projektu OZE oraz zmianą alokacji środków niezbędne było wprowadzenie odpowiednich zmian do Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” przyjętego uchwałą nr XXI/502/2020 r. z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (zm. uchwałą nr XXIII/579/2020 z dnia 20 października 2020 r.). W dniu 17 lutego 2022 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwaliła zmiany do Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego: tekst ujednolicony Regulaminu dostępny będzie do pobrania po wejściu uchwały w życie


W pierwszej fazie realizacji Projektu przewidziano przyznanie grantów na maksymalnie 1000 szt. instalacji OZE, w tym: 610 szt. instalacji fotowoltaicznych, 150 szt. instalacji kolektorów słonecznych, 110 szt. pomp ciepła do c.w.u. oraz 130 szt. pomp ciepła do c.o. lub c.o. wraz z c.w.u.
W wyniku naboru oraz realizacji Projektu ostatecznie nie została wyczerpana pula  dotowanych instalacji pomp ciepła do c.w.u. oraz kolektorów słonecznych. Miasto Bielsko-Biała zwróciło się z prośbą do IZ RPO WSL o wyrażenie zgody na zmiany w Projekcie dotyczące liczby poszczególnych instalacji do wykonania w taki sposób, aby zawrzeć umowy z potencjalnymi grantobiorcami z listy rezerwowej. Chodziło o zmianę alokacji pozostałych środków finansowych na instalacje cieszące się największym popytem tj. pompy ciepła do c.o. oraz fotowoltaikę, ponieważ liczba złożonych wniosków na Inwestycje łączone z tych instalacji przewyższała  przewidziane w Projekcie.
W odpowiedzi IZ RPO WSL nie wyraziła zgody na tak określone zmiany. Natomiast zgodziła się na zmiany nie powodujące zmniejszenia sumarycznej liczby jednostek wytwarzania energii cieplnej, a także na przesunięcie terminu zakończenia realizacji i rozliczenia Projektu z 30 kwietnia 2022 r. na 31 grudnia 2022 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowego naboru na pozostałe do zrealizowania instalacje. 
 

W związku z otrzymaną zgodą na powyższe, po podjęciu uchwały i przeprowadzeniu akcji informacyjnej planuje się nabór uzupełniający na 17 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 154 szt. pomp ciepła do c.w.u.
Ogłoszenie o naborze (z dokładną datą startu i zakończenia naboru) wraz z formularzami Deklaracji udziału i Regulaminem projektu zostaną zamieszczone na stronach: 

https://www.miastodobrejenergii.pl/ w zakładce Aktualności
https://oze.bielsko-biala.pl/ w zakładce Aktualności
https://bip.um.bielsko.pl/ w zakładce Ogłoszenia różne

Natomiast pozostałe środki z Projektu (w wyniku np. rozwiązania umowy o powierzenie grantu) na 24 instalacje pomp ciepła do c.o. lub c.o. wraz z c.w.u. oraz na 43 instalacje fotowoltaiczne zostaną przyznane osobom oczekującym na Liście rezerwowej z naboru z 2020 roku.
Wykaz osób z Listy rezerwowej zakwalifikowanych do podpisania umowy opublikowany zostanie w kolejnym artykule na stronie www.

 

Zasady dofinansowania poszczególnych rodzajów instalacji w Projekcie pozostają bez zmian.


Zmiany Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” dla drugiej fazy Projektu dotyczą terminów:
a) zakończenia budowy i zasiedlenia budynku, w przypadku budynku mieszkalnego w budowie - istnieje możliwość przystąpienia do Projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie budowy, pod warunkiem, że budynek zostanie zasiedlony nie później niż do dnia zakończenia inwestycji oraz na dzień składania Deklaracji udziału w Projekcie budowa jest rozpoczęta,
b) wymiany eternitu i dostarczenia dokumentacji fotograficznej, w przypadku dachu pokrytego eternitem - pod warunkiem złożenia oświadczenia, że do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu wymienią pokrycie dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) podpisania umowy o powierzenie grantu - do 1 miesiąca od ogłoszenia wyników (opublikowania wykazu osób zakwalifikowanych do podpisania umowy),
d) rozpoczęcia i zakończenia inwestycji – rozpoczęcie od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu, a zakończenie w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu.

Natomiast do umów o powierzenie grantu zawartych przed wejściem w życie uchwały stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. Obie wersje Regulaminu dostępne będą dla Grantobiorców na stronie www Projektu: oze.bielsko-biala.pl./wzory dokumentów