print screen zakładki Wyślij odczyt licznika

Wszystkim Grantobiorcom, którzy ukończyli inwestycję w programie OZE przypominamy o obowiązku corocznego odczytu licznika i przesłania danych poprzez formularz kontaktowy w zakładce w lewym Menu: „WYŚLIJ ODCZYT LICZNIKA”.

Zgodnie z § 8  Umowy o powierzenie grantu:
- Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Inwestycji w zakresie jego mikroinstalacji OZE. 
- Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania Grantodawcy w terminie do 15 stycznia każdego roku w okresie trwałości projektu informacji o stanie licznika na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Informację należy przesłać przez odpowiedni formularz monitorujący w zakładce: WYŚLIJ ODCZYT LICZNIKA na stronie www Projektu, a w przypadku awarii strony www - drogą emailową na adres: oze.pomiar@um.bielsko.pl.