licznik energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Z uwagi na szereg niejasności dotyczących sposobu rozliczeń prądu wyprodukowanego przez mikroinstalację fotowoltaiczną od dnia 01 kwietnia 2022 uprzejmie informujemy, że osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek do energetyki o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu - więcej szczegółów w ustawie:

Dz.U. 2022 poz. 467

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000467/O/D20220467.pdf

Informujemy, że projekt „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Bielska-Białej” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. C ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a zatem spełnia warunki ustawy.

Prosumenci powinni złożyć do Operatora Energetycznego pisemne oświadczenia, o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że w terminie do 31 marca 2022 r. zawarłem umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. C ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz na dzień złożenia oświadczenia umowa ta nie została rozwiązana”.