FAQ

PYTANIA GRANTOBIORCÓW:

1. CZY OPUBLIKOWANA LISTA PODSTAWOWA JEST NIEZMIENNA? JAK TRAFIĆ Z LISTY REZERWOWEJ NA LISTĘ PODSTAWOWĄ?

Przed podpisaniem Umowy o powierzenie grantu (czyli umowy dotacyjnej) wnioski z Listy podstawowej są weryfikowane pod względem:

  1. niezalegania z należnościami wobec Miasta (bada Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej)
  2. braku podstaw do wykluczenia z art. 207 ustawy o finansach publicznych (bada Ministerstwo Finansów)
  3. spełnienia warunku obciążenia stratami ciepła powierzchni ogrzewanej - nie więcej niż 60 W/m2 – dotyczy tylko Inwestycji obejmujących pompę ciepła do CO/COCWU dla budynków oddanych do użytku przed 1990 rokiem.

W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej – uzupełniana ona będzie wnioskami tego samego rodzaju Inwestycji, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej. Np. jeżeli rezygnację złoży wnioskodawca Inwestycji pojedynczej PV – do listy podstawowej zostaje przeniesiony pierwszy w kolejności wniosek o Inwestycję pojedynczą PV, jeśli w wyniku np. zalegania z należnościami wobec Miasta w trakcie dalszej weryfikacji usunięty z Programu zostanie wniosek na Inwestycję łączoną pompy ciepła CO/COCWU wraz z PV, to na listę podstawową skierowany zostanie pierwszy „od góry” analogiczny wniosek z listy rezerwowej.

 

2. SKĄD DOWIEM SIĘ, ŻE Z LISTY REZERWOWEJ MÓJ WNIOSEK ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA LISTĘ PODSTAWOWĄ?

W miarę weryfikacji wniosków z Listy podstawowej, na tej stronie na bieżąco będziemy również uzupełniać zwolnione miejsca na Liście podstawowej o wnioski z Listy rezerwowej.

Grantobiorców z Listy rezerwowej prosimy o śledzenie zmian  w zakładce Aktualności.

3. ZOSTAŁEM ZAKWALIFIKOWANY NA LISTĘ PODSTAWOWĄ / REZERWOWĄ. CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z UDZIAŁU W PROGRAMIE OZE?

Tak. Proszę to zrobić przed podpisaniem umowy dotacyjnej. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie z otrzymania dofinansowania należy złożyć w BOK pisemny, własnoręcznie podpisany wniosek o rezygnacji z udziału w Programie OZE dla mieszkańców Bielska-Białej. Podanie przyczyny nie jest konieczne.

4. KIEDY I GDZIE PODPISANIE UMOWY DOTACYJNEJ? 

Wnioski  z listy podstawowej, zweryfikowane w zakresie, o którym mowa powyżej, zostaną ujęte w Harmonogramie podpisywania umów dotacyjnych, który zostanie opublikowany na niniejszej stronie. W Harmonogramie znajdziecie Państwo ustaloną datę i godzinę podpisania umowy.  Miejsce podpisania umowy to BOK przy Al. Armii Krajowej 220 - tam, gdzie była składana Deklaracja. Jeśli data ustalona w Harmonogramie nie będzie Państwu odpowiadała - będzie można telefonicznie umówić z pracownikiem BOK inny termin. Kontakt do BOK  w zakładce Biuro Obsługi Klienta.

Do czasu sporządzenia Harmonogramie podpisywania umów dotacyjnych Grantobiorcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację w zakresie niezalegania z płatnościami na rzecz Miasta, braku podstaw do wykluczenia z art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz spełniają wymagania dot. obciążenia cieplnego budynku sprzed 1990 roku.

Grantobiorców z Listy podstawowej prosimy o śledzenie Aktualności.

5. CZY MOGĘ ZMIEJSZYĆ PARAMETRY INSTALACJI W STOSUNKU DO ZADEKLAROWANYCH W NABORZE? 

Nie. Parametry instalacji podlegały ocenie konkursowej i po zamknięciu naboru nie ma możliwości ich zmniejszyć. Zostały one uwzględnione jako minimalna wartość w wymaganym efekcie ekologicznym danej instalacji, który będzie monitorowany w okresie trwałości projektu. Można jedynie je zwiększyć na etapie realizacji. Zostało to wyraźnie wskazane w załączniku nr 2 do Regulaminu przyjętego uchwalą Rady Miejskiej.

6. CZY MOGĘ ZAINSTALOWAĆ PANELE FOTOWOLTAICZNE BEZ OPTYMALIZATORA MOCY?
CZY ZAMIAST OPTYMALIZATORA MOŻNA UŻYĆ MIKROINWERTERA?
CZY MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE TECHNOLOGIE SPEŁNIAJĄCE PODOBNĄ FUNKCJĘ?

Zastosowanie optymalizatora mocy do paneli fotowoltaicznych jest co do zasady obligatoryjne, co wynika z WYTYCZNYCH dotyczących MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MIKROINSTALACJI OZE oraz ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW (załącznik nr 4a do Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”). Instalacja bez optymalizatora nie zostanie odebrana (par. 14 pkt 10 Regulaminu) i w konsekwencji nie zostanie wypłacony grant. 
Za spełnienie warunku zastosowania optymalizatora uważa się zastosowanie w instalacji fotowoltaicznej dowolnie wybranych optymalizatorów mocy lub innych technologii spełniających także tę samą funkcję (np. mikroinwertery, mikrofalowniki, czy tzw. "half-cut" lub np. „shingled” czyli technologię gontową). Sposób ich doboru i zastosowania należy do wykonawcy i powinien być opisany w projekcie technicznym.
Optymalizatory mocy podnoszą uzysk z instalacji o około 5% ograniczając straty powstające w wyniku okresowego i częściowego zacienienia, niedokładności produkcyjnych, nierównomiernego starzenia, miejscowych awarii, miejscowego osadzania się śniegu i szronu, itp. Ponadto urządzenia te mogą służyć bezpieczeństwu (odcięcie wysokiego napięcia np. w razie pożaru) jak i wygodzie monitorowania sprawności działania poszczególnych modułów.

7. CZY DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE WIELOSTOPNIOWYCH LUB KASKADOWYCH POMP CIEPŁA?

Tak, dopuszcza się wykonanie zarówno wielostopniowych, jaki i kaskadowych pomp ciepła, jeżeli ma to wpływ na wzrost sprawności takiego układu oraz spełnione  zostaną dwa warunki: 
- wszystkie pompy ciepła w układzie będą pracować jak jedno źródło - na tą samą instalację c.o. lub c.o. + c.w.u. (w zależności od deklaracji).
- zdalny pomiar produkcji ciepła wszystkich tak pracujących pomp powinien być wspólny.

8.  PROSZĘ O INTERPRETACJĘ MOCY CIEPLNEJ POMPY CIEPŁA.

Wobec braku precyzyjnej definicji „mocy cieplnej pompy ciepła” w Regulaminie, a także braku takiej definicji w zapisach polskich norm wyjaśniamy, że jako moc pompy ciepła wskazaną w Deklaracji udziału w projekcie rozumie się maksymalną moc grzewczą kompletnego agregatu grzewczego z pompą ciepła mającego zapewnić normatywne ogrzewanie pomieszczeń wewnętrznych budynku (zwykle +20 st. C) od minimalnej temperatury zewnętrznej -20 st. C. W praktyce pracy pomp ciepła w naszym klimacie oznacza to konieczność zastosowania niezbędnych dodatkowych grzałek tak, by agregat mógł bezpiecznie i skutecznie pracować już od temperatury -20 st. C. Dlatego należy podawać sumę maksymalnej mocy pomp ciepła oraz mocy tychże grzałek. Tak określona moc powinna być potwierdzona przez wykonawcę w projekcie technicznym i protokole odbioru gotowej instalacji.

Powyższa interpretacja dotyczy również pomp ciepła do cwu.

9.  SKĄD WZIĄĆ AKTUALNY WYDRUK Z KSIĘGI WIECZYSTEJ?

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi  stronę Elektronicznych Ksiąg Wieczystych: https://ekw.ms.gov.pl/ , gdzie BEZPŁATNIE można pobrać i wydrukować swoją księgę wieczystą (każdy dział osobno, klikając w prawy górny róg strony na "trzy kropki"). Wystarczy wpisać swój numer księgi wieczystej, następnie wejść w "przeglądanie aktualnej treści KW". Tam należy wydrukować kolejno zakładki (górne menu): Dział I-O, Dział II i ewentualnie Dział III, jeśli dotyczy.

 

10. JAK WYBIERANE BĘDĄ WNIOSKI W PRZYPADKU TAKIEJ SAMEJ UZYSKANEJ LICZBY PUNKTÓW?

Po ocenie merytorycznej i formalnej, w razie równości liczby punktów wnioski o tej samej liczbie punktów zostaną ułożone wg kolejności wpływu wniosku.

 

11. GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJĘ NA TEMAT WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI INWESTYCJE OZE W NABORZE PODSTAWOWYM?

Lista firm, które realizowały inwestycje w Projekcie znajduje się w załączniku. Lista jest ułożona alfabetycznie i zawiera nazwę wykonawcy i rodzaj wykonanej instalacji. Lista nie stanowi rekomendacji, grantobiorcy przeprowadzają badanie rynku samodzielnie i mogą wybrać dowolną firmę, posiadającą wymagane uprawnienia, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu naboru i udziału w Projekcie wraz z załącznikami.

PYTANIA WYKONAWCÓW:


1. Jak dostać się na listę Wykonawców w Programie OZE?

W Programie „Odnawialne źródła energii  dla mieszkańców Bielska-Białej”  nie jest prowadzona lista wykonawców. Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu Projektu Grantobiorcy wybierają Wykonawców w drodze badania rynku. Regulamin dostępny jest w zakładce: REGULAMIN a cała uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wraz z załącznikami w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

2. Gdzie znajdę informację o  warunkach technicznych oraz organizacyjnych do przeprowadzenia inwestycji założenia instalacji OZE w Programie „Odnawialne źródła energii  dla mieszkańców Bielska-Białej”?

Informację o  warunkach technicznych oraz organizacyjnych  w Programie „Odnawialne źródła energii  dla mieszkańców Bielska-Białej” znajdują się na stronie www Projektu: www.oze.bielsko-biala.pl w zakładce: O PROJEKCIE oraz w Regulaminie przyjętym uchwałą z dnia 25 sierpnia 2020 r. przez Radę Miejską w Bielsku-Białej (z późn. zmianami) dostępnej m.in. w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA, w tym WYTYCZNE dotyczące MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MIKROINSTALACJI OZE oraz ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW  jako załącznik do przedmiotowej uchwały na str. 45 uchwały.

3. Gdzie znajdę informację o  zasadach wystawiania faktury w Programie „Odnawialne źródła energii  dla mieszkańców Bielska-Białej”?

Informacja znajduje się w dokumencie WYTYCZNE DLA WYKONAWCY.
W części pt. Fakturowanie określono, że:

1. Wykonawca nie może wymagać od mieszkańca wpłaty zaliczki.
2. Płatność faktury następuje po bezusterkowym odbiorze instalacji i podpisaniu protokołu odbioru przez
Komisję Odbiorową z udziałem przedstawiciela Operatora (inspektor nadzoru).
3. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury KOSZTORYSU SZCZEGÓŁOWEGO
POWYKONAWCZEGO zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej
https://www.oze.bielsko-biala.pl, który jednocześnie będzie spełniał rolę szczegółowej specyfikacji
faktury, co oznacza, że dane finansowe w tym kosztorysie muszą być w zgodzie z fakturą.
4. Wykonawca na fakturze zobowiązany jest do wyodrębnienia kwoty netto, podatku VAT i kwoty brutto,
przy czym faktura może łączyć w jednej pozycji materiały i robociznę.
 

Aktualny dokument WYTYCZNYCH znajduje się w zakładce: WZORY DOKUMENTÓW

4. Co zrobić gdy w przypadku kolektorów słonecznych producenci podają różne wartości sprawności optycznych, nie odnoszące się do powierzchni absorbera, jak podano w wymaganiach (min. 82,6%), ale np. do powierzchni apertury, czynnej albo do powierzchni brutto. Jak to przeliczyć? 


Jeżeli podano inny rodzaj sprawności optycznej to należy się zwrócić do producenta by podał sprawność optyczną odnoszącą się do powierzchni absorbera lub przeliczyć sprawność wg następującej zasady (zależność odwrotnie proporcjonalna): sprawność dla powierzchni absorbera paneli solarnych = sprawność podana dla powierzchni x * (powierzchnia x podzielona przez powierzchnię absorbera) i sprawdzić czy wartość jest większa bądź równa 82,6%
 

5.  Jakiego rodzaju uprawnienia powinien posiadać projektant mikroinstalacji w Programie OZE dla Mieszkańców Bielska-Białej?


Zgodnie z z wymaganiami opisanymi w dokumencie "MINIMALNY ZAKRES PROJEKTU TECHNICZNEGO MIKROINSTALACJI OZE"  projekt techniczny musi być podpisany:
1. w zakresie instalacji fotowoltaicznych: 
przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  Dopuszczalne są uprawnienia nadane przez UDT. 
2. w zakresie pozostałych instalacji: 
przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.