Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

11 maja 2020 r. Miasto Bielsko-Biała podpisało z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Projektem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 umowę o dofinansowanie projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (OZE). Dzięki temu właściciele nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Bielska-Białej chcący zainstalować odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe mogli otrzymać na ten cel dotacje unijne (granty).  Po podpisaniu w dniu 8 lutego 2022 r. aneksu  do umowy o dofinansowanie przedłużono termin realizacji Projektu do końca 2022 roku. Po ponownym podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zmieniono zakres rzeczowy oraz przedłużono termin realizacji Projektu do końca listopada 2023 roku.

Nabór do Projektu:

zakończony

Deklaracje uczestnictwa w Projekcie przyjmowane były w trakcie 30-dniowego naboru, w okresie od 7 września do 7 października 2020 r. oraz w trakcie 30-dniowego naboru uzupełniającego w okresie od 21 marca do 21 kwietnia 2022 r.

Całkowita wartość Projektu:

15 156 250,00

Wartość dofinansowania:

14 398 437,50

Termin realizacji  Projektu:

10.07.2020 r. - 30.11.2023 r.

Cele Projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności
energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej, co przyczyni się do:
- ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła, generującą zanieczyszczenie powietrza,
- podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat przesyłowych, uniezależnienia się regionu od dostaw energii z  zewnętrznych źródeł,
- rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców,
- wzrostu świadomości na temat działań proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych.

Zakres projektu:

Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną
i elektryczną w domach jednorodzinnych, należących do mieszkańców Miasta Bielska-Białej, dzięki udzielonym przez Wnioskodawcę grantom. W projekcie przewidziano 921 szt. instalacji OZE, w tym do 641 szt. instalacji fotowoltaicznych, do 39 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 80 szt. pomp ciepła do c.w.u. oraz 161 szt. pomp ciepła do c.o. lub c.o. i c.w.u.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie, poprzez rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej energii odnawialnej. Pozwoli także na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym Miasta, poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10, oraz poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Program dofinansowania przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych (netto). Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym oraz obowiązują limity kwotowe kosztów kwalifikowanych.

Objęte Projektem instalacje OZE i maksymalne wysokości grantów:

 • dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – grant do 28.500 zł,
 • pompa ciepła na potrzeby  ciepłej wody użytkowej – grant do 7.125 zł,
 • kolektory słoneczne – grant do 9.500 zł,
 • fotowoltaika – grant do 14.250 zł.

Podstawowe zasady Projektu, zgodnie z projektem Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej":

 1. projekt dotyczy tylko budowy odnawialnych źródeł energii wg powyższego wykazu,
 2. instalacja fotowoltaiczna nie może przekroczyć mocy zainstalowanej elektrycznej 40 kWp (ale minimialna moc to 2 kWp), natomiast pozostałe instalacje nie mogą mieć mocy cieplnej większej niż 120 kW,
 3. projekt przeznaczony jest tylko dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej nieposiadających zaległości finansowych wobec Miasta,
 4. istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie budowy, pod warunkiem jego zasiedlenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność,
 5. możliwy jest wybór więcej niż jednego rodzaju instalacji OZE dla jednego budynku (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, jedna dowolna pompa ciepła),
 6. jeśli będzie wykorzystywany dach – musi być pozbawiony eternitu/azbestu na koszt właściciela budynku,
 7. w przypadku realizacji Inwestycji na budynku mieszkalnym lub niemieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Grantobiorca musi przedstawić zgodę konserwatora zabytków na realizację Inwestycji,
 8. wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej, najmu itp.
 9. właściciel nieruchomości przygotowuje wymagane dokumenty do udziału w programie na własny koszt (w tym np. koszt projektu, obliczenia zapotrzebowania mocy itp.),
 10. po zakwalifikowaniu się do projektu i podpisaniu umowy o powierzenie grantu, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zebrania i oceny ofert spośród co najmniej 3 potencjalnych wybranych przez siebie wykonawców,
 11. granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych przez właściciela nieruchomości kosztów,
 12. refinansowaniu podlegać będzie tylko instalacja wybudowana po zawarciu umowy i zgodnie z zaakceptowanym projektem,
 13. istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy budynek już korzysta z istniejącej instalacji odnawialnych źródeł energii, jednak dofinansowaniu i ocenie konkursowej podlegać będzie tylko część nowa, dobudowana w ramach projektu,
 14. w przypadku stosowania pompy ciepła do c.o. – budynek musi być ocieplony do poziomu co najmniej 60 W/m2 albo oddany do użytku po 1990 roku, a istniejące źródło węglowe – usunięte,
 15. instalacje i efekt ekologiczny będą monitorowane również po zakończeniu inwestycji, przez cały tzw. okres trwałości projektu.

O udziale w Projekcie  decydowała punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru:

 • Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru oraz po jego zakończeniu nie były uwzględniane.
 • Wnioski poddane zostały ocenie formalnej oraz merytorycznej.
 • Ocena merytoryczna została dokonana jeśli liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną przekroczyła wartość całego projektu (puli danych instalacji).
 • Ocena merytoryczna polegała na przyznawaniu punktów dla wniosków odpowiadających ich wpływowi na osiągnięcie przez Miasto efektu ekologicznego.
 • Wnioski kwalifikowano do listy podstawowej wg najwyższej liczby punktów dla danej puli mikroinstalacji.   
 • Punktacja oceny merytorycznej obejmowała 6 kryteriów:

             

Moc instalacji fotowoltaicznej (PV) za każde rozpoczęte 0,2 kWp instalacji ponad 4 kWp – 1 pkt
Pojemność zbiornika wodnego w przypadku kolektorów słonecznych za każde rozpoczęte 10 l pojemności zasobników wodnych instalacji ponad 200 litrów - 1 pkt
Moc pompy ciepła na c.w.u.  za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 2,5 kW – 1 pkt
Moc pompy ciepła pozostałe za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 10 kW – 1 pkt
Połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła 20 pkt
Likwidację starego źródła węglowego przy instalacji pompy ciepła 30 pkt

Więcej szczegółów o aktualnie realizowanych etapach Projektu w Zakładce Aktualności

Z pełną treścią Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej" można zapoznać się w Zakładce Regulamin naboru i udziału w projekcie

Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia ww. Regulaminu wraz z załącznikami można pobrać w Zakładce Do pobrania