Treść przyjętego (uchwałą nr XXI/502/2020 r. z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, zmieniony uchwałą nr XXIII/579/2020 z dnia 20 października 2020 r. oraz uchwałą nr XLI/967/2022 z dnia 17 lutego 2022. r.)

REGULAMINU NABORU ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”

planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

SPIS TREŚCI

Słownik pojęć
Rozdział 1.     Przepisy ogólne.
Rozdział 2.     Informacje o przeznaczeniu grantów.
Rozdział 3.     Definicja Grantobiorcy oraz miejsca realizacji inwestycji.
Rozdział 4.     Kryteria i termin wyboru Grantobiorców.
Rozdział 5.     Tryb aplikowania o granty.
Rozdział 6.     Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od Grantobiorcy oraz jej weryfikacja.
Rozdział 7.     Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów.
Rozdział 8.     Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego.
Rozdział 9.     Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w tym w okresie trwałości.
Rozdział 10.     Warunki i tryb przyznania grantu jako pomocy publicznej.
Rozdział 11.     Przetwarzanie danych osobowych w projekcie.
Rozdział 12.     Informacja i promocja.
Rozdział 13.     Postanowienia końcowe.
Rozdział 14.     Załączniki do regulaminu.
 
Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady naboru oraz realizacji Projektu
 2. Projekcie – rozumie się przez to Projekt grantowy „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”,  w którym Grantodawca udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego Projektu przez Grantobiorców, zgodnie z art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej.
 3. Ustawie wdrożeniowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 818).  
 4. IOK – Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego), do której złożony został wniosek o dofinansowanie opracowany przez Miasto Bielsko-Biała w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 5. Grancie  – rozumie się przez to bezzwrotne środki finansowe, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcę na podstawie umowy o powierzenie grantu na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.
 6. Grantodawcy – rozumie się przez to Miasto Bielsko-Biała udzielające grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu.
 7. Grantobiorcy – rozumie się przez to właściciela, współwłaścicieli lub osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Miasta Bielsko-Biała,  na której planowany jest montaż mikroinstalacji OZE w ramach Projektu, jednocześnie spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie (Rozdział 3 i 4 Regulaminu), którym Miasto Bielsko-Biała udziela grantu zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu.
 8. Mieszkańcu – rozumie się przez to potencjalnego Grantobiorcę, który składa dokumenty zgłoszeniowe w ramach Projektu grantowego.
 9. Operatorze – rozumie się przez to podmiot wybrany do obsługi Projektu przez Grantodawcę.
 10. Mikroinstalacji OZE – rozumie się przez to instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 2 kWp oraz nie większej niż 40 kWp, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub instalację odnawialnego źródła energii o mocy osiągalnej cieplnej nie większej niż 120 kW.
 11. Inwestycji – rozumie się przez to zakup i montaż jednej lub więcej  mikroinstalacji OZE.
 12. Odnawialnych źródłach energii (OZE) – rozumie się przez to niekopalne źródła energii obejmujące energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną.
 13. Budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) - to jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, położony na terenie Miasta Bielsko-Biała.
 14. Budynku niemieszkalnym – rozumie się przez to budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, altanę ogrodową, budynek inwentarski, posadowiony na posesji Mieszkańca, na którym może być wykonana Inwestycja na potrzeby Budynku mieszkalnego zgłoszonego do udziału w Projekcie.
 15. Deklaracji udziału w Projekcie – rozumie się przez to oświadczenie Mieszkańca o woli przystąpienia do udziału w Projekcie sporządzone w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
 16. Umowie o powierzeniu grantu – rozumie się przez to umowę pomiędzy Grantobiorcą i Grantodawcą określającą w szczególności przedmiot umowy, zadania Grantobiorcy objęte grantem, kwotę grantu i wkładu własnego, okres realizacji umowy o powierzenie grantu, warunki przekazania i rozliczenia grantu, kwestie związane z pomocą publiczną oraz przetwarzaniem danych osobowych.
 17. c.w.u. – rozumie się przez to ciepłą wodę użytkową.
 18. c.o. – rozumie się przez to centralne ogrzewanie.
 19. Dokumentach zgłoszeniowych – rozumie się przez to komplet dokumentów określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu.
 20. Trwałość Projektu – rozumie się przez to okres, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę Bielsko-Biała, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania. Mieszkaniec zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem komunikatu na stronie www.oze.bielsko-biala.pl o dacie zakończenia okresu trwałości Projektu.
 21. Stronie www Projektu - rozumie się przez to utworzoną specjalnie dla potrzeb Projektu stronę internetową www.oze.bielsko-biala.pl

 


Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.
Regulamin realizacji Projektu określa szczegóły realizacji tego Projektu, w ramach którego udzielana będzie dotacja celowa na Inwestycję pochodząca ze środków własnych Miasta oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.


§ 2.
Niniejszy Regulamin określa procedury realizacji Projektu, w tym w szczególności:

 • informacje o przeznaczeniu grantów,
 • kryteria i termin wyboru Grantobiorców,
 • tryb aplikowania o granty,
 • informacje o trybie rozliczania i wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od Grantobiorcy oraz sposób jej weryfikacji,
 • zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego, naruszenia trwałości,
 • zasady dotyczące systemu monitorowania i kontroli Grantobiorców (w tym w okresie trwałości),
 • zasady dotyczące informacji i promocji Projektu,
 • warunki i tryb przyznania grantu jako pomocy publicznej,)
 • sposób weryfikowania kwalifikowalności podatku VAT.


§ 3.

 1. Projekt polega na udzielaniu Grantobiorcom grantów na zrealizowanie Inwestycji.
 2. Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
 3. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2020-2022.
   

§ 4.

 1. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Grantodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. O zmianach, o których mowa w ust. 2 Grantobiorcy będą informowani poprzez publikację zmian na stronie www Projektu.

 

Rozdział 2.
Informacje o przeznaczeniu grantów

§ 5.

 1. Granty udzielane będą na zrealizowanie Inwestycji na terenie Miasta Bielsko-Biała w postaci:
  1. instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,
  2. instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,
  3. pompy ciepła do c.o. lub do c.o. wraz z c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania wraz z c.w.u.,
  4. pompy ciepła do c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,
 2. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w Deklaracji udziału w Projekcie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz w Umowie o powierzenie grantu.

§ 6.
Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych
w ramach Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej / najmu oraz działalności gospodarczej. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261  zm.)

§ 7.

 1. Wysokość grantu dla Grantobiorcy na realizację Inwestycji nie może przekroczyć 95% kosztów kwalifikowanych netto każdej mikroinstalacji OZE, ale jednocześnie nie może przekroczyć maksymalnej wysokości grantu określonego w  ust. 6 na pojedynczą mikroinstalację OZE. W przypadku Inwestycji obejmującej więcej niż jedną mikroinstalację OZE wysokość grantu stanowi sumę wysokości grantów ustalonych zgodnie z ww. regułą dla każdej mikroinstalacji OZE wchodzącej w skład Inwestycji.
 2. Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów Projektu grantowego ponoszone przez Grantobiorców to wydatki dotyczące nabycia mikroinstalacji OZE (w tym m.in. koszty urządzeń, niezbędnej armatury, konstrukcji wsporczych, materiałów montażowych)o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 4a do Regulaminu i prac budowlanych związanych z jej montażem.
 3. Do kosztów niekwalifikowanych należą w szczególności:
  1. koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego odnawialnego źródła ciepła lub energii elektrycznej,
  2. przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej c.o. i elektrycznej;
  3. koszty instalacji nawiewnych oraz wywiewnych w kotłowni lub w innych pomieszczeniach,
  4. koszty robót towarzyszących (np.: wymiana części pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych dachu/budynku);
  5. koszt zakupu i montażu inwertera w przypadku rozbudowy instalacji fotowoltaicznej wymagającej zainstalowania wspólnego inwertera dla mikroinstalacji OZE i dotychczasowej instalacji fotowoltaicznej.
 4. Podatek VAT zarówno od zakupu materiałów jak i od kosztów robocizny stanowi koszt niekwalifikowalny i będzie w całości ponoszony przez Grantobiorcę.
 5. Do oceny kwalifikowalności wydatków w ramach grantu mają zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Wytyczne zawarte w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 oraz Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa.
 6. Maksymalne wysokości grantów dla poszczególnych mikroinstalacji OZE mogą wynieść:
  1. Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – 14 250,00 zł
  2. Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – 9 500,00 zł
  3. Pompa ciepła do c.o. lub do c.o. wraz z c.w.u. – 28 500,00 zł  
  4. Pompa ciepła do c.w.u. – 7 125,00 zł
 7. Grantodawca nie określa minimalnej wartości kwoty wnioskowanego grantu.
 8. Wartość przekazanych środków w ramach grantu zależna będzie od kwoty wnioskowanego grantu.

§ 8.
Dla mikroinstalacji OZE określa się następujące limity i ograniczenia:

 1. Instalacja pompy ciepła do c.o. albo do c.o. wraz z c.w.u. może być wykonana wyłącznie w budynkach mieszkalnych oddanych do użytku po roku 1990 albo starszych, o ile została w nich wykonana termomodernizacja skutkująca zmniejszeniem grzewczych strat ciepła do poziomu maksimum 60 W/m2 powierzchni ogrzewanej, z zastrzeżeniem punktu 3.
 2. Instalacja gruntowej pompy ciepła z odwiertami pionowymi może być wykonana wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Prezydenta Miasta Bielska-Białej na odwierty pionowe. W tym celu należy przedłożyć projekt robót geologicznych, który zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze jest wymagany w sytuacji, gdy wykonuje się otwory na obszarach górniczych albo poza nimi o głębokości powyżej 30 m w celu wykorzystania ciepła ziemi. Jeżeli w terminie 30 dni od zgłoszenia Prezydent Miasta Bielska-Białej nie wniesie sprzeciwu, projekt robót geologicznych uważa się za przyjęty.
 3. Zakwalifikowanie do Projektu budynku mieszkalnego oddanego do użytku przed ukończeniem 1990 roku, a zgłoszonego do montażu pompy ciepła do c.o. lub c.o. wraz z c.w.u. możliwe będzie po przedłożeniu do Operatora dokumentu – obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku z wyliczeniem strat ciepła na m2 powierzchni ogrzewanej w przedmiotowym budynku, podpisanego przez wykonawcę obliczeń. Dokument należy dostarczyć w terminie do 30 dni od dnia złożenia Deklaracji udziału w Projekcie.
 4. Wymianie podstawowego źródła ogrzewania na pompę ciepła mogą podlegać wyłącznie kotły i piece opalane paliwami stałymi, olejem lub gazem albo elektryczne. Dotychczasowe źródła ciepła mogą pozostać jako źródła uzupełniające, za wyjątkiem istniejącego źródła węglowego, które należy bezwzględnie zlikwidować.
 5. Montaż pompy ciepła do c.w.u. jest możliwy w przypadku, gdy do czasu złożenia Deklaracji udziału w Projekcie  woda w budynku mieszkalnym  jest grzana za pomocą paliw stałych, gazu, oleju lub energii elektrycznej.
 6. Montaż  kolektorów słonecznych  jest możliwy w przypadku, gdy do czasu złożenia Deklaracji udziału w Projekcie woda w budynku mieszkalnym jest grzana za pomocą paliw stałych, gazu, oleju lub energii elektrycznej.
 7. Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę (np. montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych i/lub jednej dowolnej pompy ciepła).
 8. Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na mikroinstalację OZE.
 9. Rzeczy i prawa powstałe w wyniku realizacji Projektu nie mogą podlegać obciążeniu na rzecz podmiotów niebędących stronami umowy, w trakcie realizacji Projektu oraz do czasu upływu okresu trwałości Projektu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której następuje zmiana Grantobiorcy na skutek przeniesienia własności lub innego tytułu prawnego do nieruchomości.  Zastosowanie mają wtedy zapisy § 18 ust. 8.

 

Rozdział 3.
Grantobiorca oraz miejsca realizacji Inwestycji

§ 9.

 1. 1. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością Grantobiorcy na cele Projektu to:
  1. własność – Dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
  2. współwłasność – Dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszyscy współwłaściciele w tym małżonkowie, chyba że udokumentują  istnienie rozdzielności majątkowej  Dopuszcza się możliwość podpisania dokumentów przez jednego współwłaściciela, pod warunkiem złożenia wraz z Deklaracją udziału w Projekcie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli na formularzu stanowiącym załącznik 2a do Regulaminu lub posiadania pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli w sprawach związanych z dysponowaniem nieruchomością w zakresie przekraczającym zwykły zarząd;
  3. inny tytuł prawny do nieruchomości, tj. dzierżawa i użytkowanie wieczyste – pod warunkiem, że obejmuje on co najmniej okres trwałości Projektu (min. do 31.12.2027 r.) - Dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości,
 2. Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Bielsko-Biała z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności z tytułu należności podatkowych i opłat (na dzień składania Deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu). Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. W przypadku realizacji Inwestycji na budynku mieszkalnym lub niemieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków  Grantobiorca musi przedstawić zgodę konserwatora zabytków na realizację Inwestycji.
 4. Grantobiorca to osoba posiadająca uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie Inwestycja.
 5. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
   

§ 10.

 1. Budynki mieszkalne i niemieszkalne, na których realizowana będzie Inwestycja muszą spełniać wymogi określone w ust. 2 oraz 3.
 2. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty azbestem (eternitem). Jeżeli dach budynku pokryty jest azbestem, Grantobiorcy mogą brać udział w Projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu wymienią pokrycie dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wykonują Inwestycję bez wykorzystania dachu. Wymiana pokrycia dachowego musi być wykonana zgodnie ze złożonym oświadczeniem w Deklaracji udziału w projekcie. Ponadto dach ten musi być w stanie technicznym umożliwiającym montaż instalacji.
 3. Wykonanie Inwestycji możliwe jest na budynkach będących w trakcie budowy, pod warunkiem złożenia oświadczenia na formularzu Deklaracji udziału w Projekcie, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, że budynek zostanie zasiedlony nie później niż do dnia zakończenia inwestycji oraz na dzień składania Deklaracji udziału w Projekcie budowa jest rozpoczęta.

Rozdział 4.
Kryteria i termin wyboru Grantobiorców

§ 11.

 1. Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców, o których mowa w § 12 Regulaminu.
 2. Nabór Grantobiorców prowadzony będzie za pośrednictwem Operatora.
 3. Nabór Grantobiorców przeprowadzony będzie w oparciu o Dokumenty zgłoszeniowe.
  Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:
  1. Deklaracja udziału w Projekcie  - stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu -  zawierająca w szczególności:
   a) ankietę dotyczącą nieruchomości oraz instalacji OZE,
   b) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej / najmu na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja lub, w przypadku prowadzenia przez Grantobiorcę działalności gospodarczej / najmu, oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności / najmu,
   c) oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku,
   d) oświadczenie dotyczące dachu,
   e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis/wydruk z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące, akt własności, umowa);
  3. w przypadku współwłasności - zgoda współwłaścicieli nieruchomości, wg wzoru stanowiącego załącznik 2a do Regulaminu lub inny dokument, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt. 2;
  4. w przypadku pomp ciepła c.o. lub c.o. wraz z c.w.u. dla budynku oddanego do użytku przed końcem 1990 roku - dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku, o którym mowa w § 8 pkt. 3.  
 4. Ogłoszenia dotyczące Projektu oraz terminu i miejsca naboru Grantobiorców wraz z formularzami wniosków zostaną zamieszczone na stronie www Projektu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej mieszczącej się pod adresem: Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.
 5. Nabór  prowadzony będzie nie krócej niż 30 dni.
 6. Komplet Dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w formie  pisemnej   opatrzonej  podpisem Grantobiorcy.
 7. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób (mail, skan, kserokopia) niż forma pisemna   i/lub poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.
 8. Grantodawca zastrzega, iż może ogłosić więcej niż jeden nabór Grantobiorców.
   

§ 12.

 1. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.
 2. Ocena formalna nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
   
  Lp.    Kryterium   Definicja      Sposób weryfikacji
  1. Termin złożenia dokumentów zgłoszeniowych Dokumenty zgłoszeniowe złożono
  w terminie określonym w Regulaminie
  0/1
  2.  Kwalifikowalność Grantobiorcy   Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone przez Mieszkańca spełniającego definicję Grantobiorcy w rozumieniu Regulaminu  0/1
  3. Kwalifikowalność Inwestycji oraz budynku

   Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą mikroinstalacji OZE określonych
  w Regulaminie.
  Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą rodzaju budynków określonych w Regulaminie

   0/1
  4. Kompletność dokumentów zgłoszeniowych Grantobiorca złożył kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty, zgodnie z listą dokumentów określoną w § 11 ust. 3  0/1
  5.  Forma wniesienia dokumentów zgłoszeniowych Grantobiorca złożył kompletne dokumenty podpisane przez upoważnioną osobę/osoby w miejscu wskazanym  w Regulaminie  0/1

   
 3. Weryfikacja kryteriów formalnych ma charakter oceny „0-1”. Niespełnienie przez Mieszkańca  co najmniej jednego z kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem Dokumentów zgłoszeniowych, przy czym każdemu ze zgłoszonych Mieszkańców  przysługuje jednokrotna możliwość poprawy i uzupełnienia złożonej Dokumentacji zgłoszeniowej. Operator wezwie Mieszkańca do poprawienia lub uzupełnienia Dokumentów zgłoszeniowych telefonicznie oraz emailowo na wskazany przez niego numer telefonu i adres emailowy.   
 4. Po pozytywnej ocenie formalnej Dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w § 11 ust. 3  powstanie lista Deklaracji udziału w projekcie  ocenionych pozytywnie.
 5. W przypadku, gdy w wyniku naboru liczba Dokumentów zgłoszeniowych spełniających wymogi formalne przekroczy wartość Projektu, Dokumenty zgłoszeniowe  będą oceniane merytorycznie wg poniższej punktacji. Pierwszeństwo będzie przyznawane Dokumentom zgłoszeniowym o największej liczbie punktów. W przypadku gdy zajdzie konieczność wyboru spośród wniosków o tej samej liczbie punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
   
  Lp.  Kryterium   Definicja
  1. Moc instalacji fotowoltaicznej (PV)   za każde rozpoczęte 0,2 kWp instalacji ponad 4 kWp – 1 pkt
  2. Pojemność zbiornika wodnego w przypadku kolektorów słonecznych   za każde rozpoczęte 10 l pojemności zasobników wodnych instalacji ponad
  200 litrów -1 pkt
  3. Moc pompy ciepła na c.w.u.    za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej
  2,5 kW - 1 pkt
  4. Moc pompy ciepła pozostałe  za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej
  10 kW – 1 pkt
  5. Połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła 20 pkt
  6. Likwidację starego źródła węglowego przy instalacji pompy ciepła  30 pkt

   
 6. Po ocenie merytorycznej ogłoszona zostanie na stronie www Projektu ostateczna lista potencjalnych Grantobiorców – w formie wykazu unikalnych numerów ID nadanych złożonym Deklaracjom udziału w Projekcie.
 7. Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej oraz rezerwowej Mieszkańców.
 8. Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową, zostaną zapisani na listę rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji Mieszkańca  z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.
 9. W przypadku zgonu Mieszkańca  znajdującego się na liście podstawowej,  do momentu zawarcia umowy o powierzenie grantu, jego prawa i obowiązki może przejąć spadkobierca. Jeżeli natomiast takiej osoby/osób nie da się jednoznacznie określić na miejsce zmarłego Mieszkańca  skierowana zostanie osoba z listy rezerwowej.  W przypadku zgonu Grantobiorcy jego prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców.  
   

 

Rozdział 5.
Tryb aplikowania o granty

§ 13.
Procedura aplikowania o udzielenie Grantu zostanie przeprowadzona po ogłoszeniu ostatecznej listy potencjalnych Grantobiorców, o której mowa w § 12 ust. 6.

§ 14.
Procedura aplikowania o udzielenie Grantu składa się z poniższych etapów:

 1. Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzenie Grantu, po uprzedniej weryfikacji Grantobiorcy pod kątem wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w art. 207 ustawy o finansach publicznych.
 2. Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę – wysłanie/przekazanie min. 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców instalacji OZE (formularz zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 4a do Regulaminu). Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie rynku poprzez wysłanie/przekazanie zapytania ofertowego w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań; pisemne oferty).
 3. Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca na podstawie kryteriów określonych przez siebie w zapytaniu ofertowym).
 4. Zawarcie przez Grantobiorcę  umowy z wykonawcą.
 5. Złożenie wniosku o udzielenie grantu do Operatora Projektu (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu). We wniosku należy  złożyć pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku. Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć trzy oferty wraz z zapytaniami ofertowymi, a także kopię umowy z wykonawcą i projektem mikroinstalacji OZE (szkicem technicznym).
 6. Operator Projektu dokonuje oceny przedłożonego wniosku o udzielenie grantu pod względem formalnym.
 7. Operator Projektu pisemnie opiniuje projekt (szkic techniczny) mikroinstalacji OZE.
 8. Po wyrażeniu pisemnej zgody przez Operatora na realizację zakresu przedstawionego w projekcie (szkicu technicznym) mikroinstalacji OZE Grantobiorca realizuje Inwestycję.
 9. Grantobiorca zgłasza telefonicznie lub emailowo Operatorowi gotowość zainstalowanej mikroinstalacji OZE do odbioru przez Inspektora nadzoru wskazanego przez Operatora.
 10. Następuje odbiór mikroinstalacji OZE pod kątem jej prawidłowego montażu oraz spełniania parametrów minimalnych określonych w formularzu Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik 4a do Regulaminu.
 11. Grantobiorca po zakończonej Inwestycji oraz dokonaniu płatności na rzecz wykonawcy składa Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu.
 12. Grantobiorca otrzymuje grant na rachunek bankowy wskazany w umowie o udzielenie grantu w terminie 30 dni po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność.

Rozdział 6.
Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji
od Grantobiorcy oraz jej weryfikacja

§ 15.

 1. Po zrealizowaniu przez Grantobiorcę Inwestycji, odbiorze Mikroinstalacji OZE przez inspektora nadzoru wskazanego przez Operatora oraz opłaceniu faktury wystawionej przez wykonawcę Grantobiorca składa do Operatora wniosek o płatność celem rozliczenia Inwestycji oraz otrzymania grantu zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu.
 2. Wzór Wniosku o płatność stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
 3. Rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca jest zobowiązany przedłożyć, celem rozliczenia umowy o powierzenie grantu:
  1. Dowód księgowy – faktury/rachunki potwierdzające zakup/montaż fabrycznie nowych urządzeń składających się na kompletną mikroinstalację OZE;
  2. Dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy);
  3. Kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Operatora. Kosztorys nie jest wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego);
  4. Protokół poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez certyfikowanego instalatora OZE protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń oraz potwierdzający efekt ekologiczny;
  5. Kopia umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami;
  6. Zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji fotowoltaicznej;
  7. Karta przekazania odpadu i dokumentacja fotograficzna wymiany pokrycia dachu z eternitu (jeśli dotyczy).
  8. Oryginały oświadczeń (na formularzu Wniosku o płatność stanowiącego załącznik nr 5  do Regulaminu) podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:
   • poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
   • braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,
   • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej / najmu na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja lub, w przypadku prowadzenia przez Grantobiorcę działalności gospodarczej / najmu, oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności / najmu,
   • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
   • oświadczenie Grantobiorcy o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,
   • oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia,
   • oświadczenie o zasiedleniu budynku.
 4. Przed przekazaniem przez Grantodawcę środków do Grantobiorcy, Operator Projektu zweryfikuje przedłożone przez Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia:
  1. czy produkty, które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy, a usługi i prace budowlane zrealizowane;
  2. czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione;
  3. czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i warunki wsparcia.
 5. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.
 6. Grantodawca przekaże środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu.
 7. Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantu określonego w umowie o powierzenie grantu.

Rozdział 7.
Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów

§ 16.
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy  o powierzenie grantu odbędzie się poprzez:

 1. Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących zobowiązania do zwrotu grantu w przypadku niewywiązywania się z realizacji umowy, w szczególności wykorzystania grantu niezgodnie z celami projektu oraz niezachowania okresu trwałości.
 2. Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących obowiązku poddania się monitoringowi i kontroli grantów wg zasad opisanych w rozdziale 9 Regulaminu.

Rozdział 8.
Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie
z celami projektu grantowego

§ 17.

 1. Zabezpieczenie grantów stanowią zapisy umowy o powierzenie grantu, dotyczące zobowiązania Grantobiorcy do zwrotu środków w przypadku niewywiązywania się z realizacji umowy, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie o finansach publicznych.
 2. Niewywiązywanie się Grantobiorcy z realizacji umowy (a w szczególności wykorzystanie środków niezgodnie z celami projektu), stanowi podstawę do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy o powierzenie grantu.
 3. W przypadku uznania tego za konieczne zwrot grantu lub jego części nastąpi na pisemne wezwanie Grantodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Rozdział 9.
Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w tym w okresie trwałości

§ 18.

 1. Grantodawca będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów.
 2. W umowie o powierzeniu grantu znajdą się odpowiednie zapisy dotyczące poddania się przez Grantobiorcę czynnościom kontrolnym wykonywanym na potrzeby projektu przez Grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione.  
 3. Grantobiorcy umożliwiają pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana będzie Inwestycja lub zgromadzona będzie dokumentacja dotycząca realizowanej Inwestycji, związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu.
 4. Wszyscy Grantobiorcy biorący udział w Projekcie podlegają kontroli.
 5. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu:
  1. kontakty z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon;
  2. minimum jedna bezpośrednia wizyta w miejscu montażu mikroinstalacji OZE przed złożeniem wniosku o płatność (odbiór mikroinstalacji OZE przez inspektora nadzoru). W przypadku bezpośrednich wizyt Grantobiorcy będą informowani telefonicznie lub poprzez e-mail przez Grantodawcę z wyprzedzeniem minimum 3 dni o terminie monitoringu bądź kontroli (w uzasadnionych okolicznościach termin ten przedłuży się). Kontrola odbędzie się nie później niż 30 dni od powzięcia informacji o wykonaniu Inwestycji objętej grantem. Efektem wizyty będzie dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej. Kontrola ma polegać na sprawdzeniu czy zamontowane mikroinstalacje OZE spełniają wymogi określone w Regulaminie.
  3. kontrola złożonych przez Grantobiorcę dokumentów dotyczących rozliczenia grantu (kontrola dokumentów nastąpi w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej), w tym zweryfikowanie oryginałów co najmniej następujących dokumentów: faktura/rachunek, potwierdzenie zapłaty za fakturę/rachunek, protokół odbioru robót/dostaw/usług (oraz inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania lub jego części np. karta gwarancyjna, certyfikat, protokół złomowania/likwidacji). Kontrola ma polegać na sprawdzeniu prawidłowości realizacji inwestycji oraz prawidłowości przygotowania dokumentacji rozliczeniowej. Kontrola nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku o płatność przez Grantobiorcę.
  4. niezapowiedziane wizyty monitorujące, w przypadku podejrzenia  wykorzystania grantu niezgodnie z przeznaczeniem,
  5. wizyty monitorujące innych Instytucji niż Urząd Miejski w Bielsku-Białej, takich jak IOK, czy inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE, na każdym etapie realizacji Projektu (w tym trwałości Projektu).
 6. Z każdej wizyty monitorującej oraz innych czynności kontrolnych powstaną akta kontroli, na które składać się będą oryginały lub kopie dokumentów podlegających kontroli.
 7. Z każdej kontroli zostanie opracowany w formie pisemnej dokument podsumowujący czynności kontrolne zawierający co najmniej: informację kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadził i jaki był jej wynik.
 8. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki określone w umowie o powierzenie grantu przechodzą na nowego właściciela, współwłaściciela lub osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości  w tym również konieczność poddania się czynnościom kontrolnym i monitorującym oraz wyrażenie zgód, o których mowa w § 21.
  W takim wypadku dotychczasowy Grantobiorca zobowiązuje się zapewnić przeniesienie praw i obowiązków określonych w umowie o powierzenie grantu, poddanie się czynnościom  kontrolnym i monitorującym oraz wyrażenie zgód, o których mowa w § 21 na nowego właściciela, współwłaściciela, osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości pod rygorem rozwiązania umowy o powierzenie grantu, o którym mowa w § 17 ust. 2.  

§ 19.

 1. Grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia, w terminie wskazanym w umowie o powierzenie grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego.
 2. Efektem rzeczowym i  ekologicznym będą, w zależności od rodzaju mikroinstalacji OZE:
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok)
  • Liczba wybudowanych mikroinstalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE
  • Liczba wybudowanych mikroinstalacji do wytwarzania energii cieplnej z OZE
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
  • Stopień redukcji PM10
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE
 3. Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Projektu w zakresie jego mikroinstalacji OZE.
 4. Każdy rodzaj mikroinstalacji OZE będzie opomiarowany - wyposażony w liczniki energii cieplnej lub energii elektrycznej. Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania Grantodawcy w terminie do 15 stycznia każdego roku w okresie trwałości projektu  drogą emailową na adres: oze.pomiar@um.bielsko.pl informacji o stanie licznika na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ponadto w okresie trwałości projektu Grantobiorca jest zobowiązany informować Grantodawcę o aktualnym stanie licznika na każde wezwanie, a także umożliwić przedstawicielowi Grantodawcy dostęp do mikroinstalacji OZE w celu sprawdzenia stanu licznika. Zastrzega się możliwość zdalnego odczytu licznika.
 5. Sankcje za utrudnienie odczytu liczników (np. poprzez wyłączenie Wi-Fi lub niewpuszczenie upoważnionego pracownika) zostały przewidziane w umowie o powierzenie grantu.
 6. Kolejne zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 może stanowić przesłankę do rozwiązania umowy o powierzenie grantu.

Rozdział 10.
Warunki i tryb przyznania grantu jako pomocy publicznej

§ 20.
Nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej Grantobiorcom.

Rozdział 11.
Przetwarzanie danych osobowych w projekcie

§ 21.

Mieszkaniec/Grantobiorca w Deklaracji udziału w Projekcie zostanie poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, że:

a)        Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej,
z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.

b)        Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iod@um.bielsko-biala.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.

c)        Dane osobowe wskazane w Deklaracji udziału w Projekcie będą przetwarzane w zakresie w niej wskazanym w celu udzielenia dotacji celowej (poprzez zawarcie umowy) na budowę mikroinstalacji OZE z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b RODO.

d)        Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt c), lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

e)        Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa lub podmioty z którymi została zawarta umowa powierzenia danych. Odbiorcą danych będzie Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt c).

f)         W zakresie przetwarzania danych osobowych Mieszkaniec/Grantobiorca posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania swoich danych osobowych, przy czym  możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania
z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych
w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych Mieszkańca/Grantobiorcy.

g)        W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
w sposób niezgodny z prawem, Mieszkańcowi/Grantobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

h)        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w naborze i zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze i zawarcia umowy na dotację.

i) Dane osobowe Mieszkańca/Grantobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rozdział 12.
Informacja i promocja

§ 22.
Grantodawca zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020 oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, publikowanymi na stronie http://www.rpo.slaskie.pl.


Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

 

§ 23.
Dopuszcza się wprowadzenie zmian do niniejszego regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego.

Rozdział 14.
Załączniki do regulaminu

§ 24.
Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki:

 1. Załącznik 1 - Harmonogram realizacji Projektu Grantowego
 2. Załącznik 2 – wzór Deklaracji udziału w Projekcie
 3. Załącznik 2a – wzór formularza zgody współwłaścicieli nieruchomości
 4. Załącznik 3 – uchylony
 5. Załącznik 4 – wzór Wniosku o udzielenie Grantu
 6. Załącznik 4a – wzór formularza zapytania ofertowego kierowanego do potencjalnych wykonawców przez Grantobiorcę (wraz z Informacją o minimalnych parametrach technicznych mikroinstalacji OZE oraz zasadach kwalifikowalności wydatków oraz wzorami formularzy ofertowych)
 7. Załącznik 5 - wzór Wniosku o płatność.

UWAGA! Obowiązujące na danym etapie procedury załączniki oraz Regulamin do wydruku a także uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załączniki do uchwał do pobrania znajdują się w zakładce - Dokumenty do pobrania